Category Archives: Inne

Trójgeneracja

Technologiczne rozwinięcie kogeneracji. Wspólnie produkuje się energię elektryczną oraz ciepło odpadowe , lecz w odróżnieniu do kogeneracji jest ono wykorzystane, przez urządzenie absorpcyjne do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji lub procesów produkcyjnych.

Read More

Współspalanie (Kogeneracja)

Jest to technologia łącząca spalanie paliw kopalnych ( węgiel kamienny, węgiel brunatny ) wraz z biomasą ( rośliny energetyczne, odpadki roślinne itp. ) lub w energetyce proces jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Read More

Osady ściekowe

Powstają w procesie oczyszczania ścieków. Zawierają dużo szybko rozkładalnej materii organicznej. Można unieszkodliwić je poprzez spalanie w wyspecjalizowanych do tego zakładach tym samym uzyskując energię, bądź użyć w rolnictwie* jako nawozu, lub na terenach po przemysłowych w celach rekultywacji ( np. odtworzenie gleb ). * Pod warunkiem, że w/w osady nie są pochodzenia komunalno-przemysłowego, nie

Read More

Moc znamionowa

Jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje bezpiecznie, zgodnie z zaleceniami producenta i często osiąga największą sprawność. Wartość ta umiejscowiona jest razem z innymi istotnymi parametrami dla pracy danego urządzenia na tabliczce znamionowej. Zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i wyrażana w W, kW lub MW.

Read More

Instalacja

W ochronie i inżynierii środowiska mianem instalacji określa się stacjonarne urządzenie techniczne lub ich zespół, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zdolną do emisji.

Read More