Przepływ cieku (natężenie przepływu)

To ilość wody, która przepływa, przez poprzeczny przekrój koryta cieku wodnego (np. rzeki ) w jednostce czasu.
Wyrażany w w m³/s lub l/s.