Osady ściekowe

Powstają w procesie oczyszczania ścieków. Zawierają dużo szybko rozkładalnej materii organicznej.
Można unieszkodliwić je poprzez spalanie w wyspecjalizowanych do tego zakładach tym samym uzyskując energię, bądź użyć w rolnictwie* jako nawozu, lub na terenach po przemysłowych w celach rekultywacji ( np. odtworzenie gleb ).
* Pod warunkiem, że w/w osady nie są pochodzenia komunalno-przemysłowego, nie zawierając, przy tym substancji szkodliwych np. metali ciężkich .