URE ( Urząd Regulacji Energetyki )

Centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii.
Podstawowe zadania :

• kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty).

• zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych
( z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich )

• realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej
(źródło wikipedia.pl )

Pełny opis zadań  http://www.ure.gov.pl/portal/pl/536/3094/Zadania_Prezesa_URE.html