System certyfikatów energetycznych (świadectwa pochodzenia energii)

System certyfikatów energetycznych został stworzony aby móc odróżnić pochodzenie wyprodukowanej i sprzedawanej energii elektrycznej.

Za ich pomocą identyfikuje się przede wszystkim źródło energii, datę i miejsce jej wyprodukowania, a także na wniosek producenta informacje na temat rodzaju i mocy elektrowni, która energię wytworzyła.
Tak więc są niczym innym jak formą gwarancji o źródle pochodzenia energii elektrycznej
Świadectwa te zostają wydane, przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii. Producenci, którzy otrzymali w/w świadectwa figurują w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP), gdzie nadawane jest im indywidualne konto.

Natomiast sam RŚP jest prowadzony, przez Towarową Giełdę Energii . Wystawienie świadectwa jest równoznaczne z nabyciem praw majątkowych wynikających z niego, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy (art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r.) o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538).
W/w prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii są przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie Energii.

Kupować i sprzedawać je mogą wyłącznie członkowie będący członkami RŚP. Ponadto swój udział w obrocie certyfikatami mają również domy maklerskie posiadające stosowne uprawnienia do handlu nimi. Prawa majątkowe są notowane w postaci kursu jednolitego i notowań ciągłych.
W celu usystematyzowania źródeł pochodzenia energii elektrycznej wprowadzono różne kolory certyfikatów, przy czym każdy kolor przyporządkowany jest do danego źródła, i tak wyróżniamy następujące certyfikaty :

• certyfikaty zielone – potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych ( energia wody, energia wiatru, energia geotermalna, instalacje wytwarzające energię z biomasy i biogazu ,a także słoneczne ogniwa fotowoltaiczne wraz z kolektorami słonecznymi do produkcji ciepła.)

• czerwone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej kogeneracji,

• żółte (wcześniej niebieskie) – świadectwa pochodzenia z małych źródeł kogeneracyjnych opalanych gazem lub o mocy elektrycznej poniżej 1 MW,

• fioletowe – świadectwa pochodzenia ze źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz,

• pomarańczowe – ze źródeł zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i zatłaczania dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage)

•błękitne – z nowych, wysokosprawnych źródeł,

• białe – mające na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej i obniżanie zużycia energii końcowej.

• brązowe – dot. produkowania i wprowadzania do sieci biogazu rolniczego

Certyfikaty pomarańczowe, błękitne, jeszcze nie funkcjonują.

Czerwone i żółte wygasły wraz z końcem 2012 roku, natomiast w projekcie są ustawy mające je przedłużyć.

Certyfikaty są formą gwarancji zapewniającą, że energia elektryczna rzeczywiście pochodzi z danego źródła i w przypadku energii pochodzącej z OZE przynoszą wymierne korzyści sprzedającemu. Działania związane z ich wprowadzeniem zmierzają do promowania producentów energii odnawialnej, a także pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji ; dając im pierwszeństwo do jej sprzedaży.
Wcześniej wspomniana energia zostaje, sprzedana wraz z certyfikatem, dzięki temu producent zarabia podwójnie po przez :

• sprzedaż energii

• sprzedaż certyfikatu