Świadectwo pochodzenia energii odnawialnej

Jest to dokument, który potwierdza, że dana energia elektryczna została wytworzona, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.
W przypadku energii pochodzącej z OZE, nadawany jest zielony certyfikat.

Świadectwa te zostają wydane, przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii. Producenci, którzy otrzymali w/w świadectwa figurują w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP), gdzie nadawane jest im indywidualne konto. Natomiast sam RŚP jest prowadzony, przez Towarową Giełdę Energii . Wystawienie świadectwa jest równoznaczne z nabyciem praw majątkowych wynikających z niego, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy (art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r.) o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538).
W/w prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii są przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie Energii. Kupować i sprzedawać je mogą wyłącznie członkowie będący członkami RŚP. Ponadto swój udział w obrocie certyfikatami mają również domy maklerskie posiadające stosowne uprawnienia do handlu nimi. Prawa majątkowe są notowane w postaci kursu jednolitego i notowań ciągłych.
Na podstawie ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej automatycznie jest zobowiązany do zakupu tej energii elektrycznej, która została wytworzona w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci energetycznej znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy .

Zakład energetyczny, który zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zobowiązany jest podczas jej sprzedaży do przekazania świadectwa pochodzenia przedsiębiorstwu, które dokonało zakupu.