Encyklopedia OZE

URE ( Urząd Regulacji Energetyki )

Centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii. Podstawowe zadania : • kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). • zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją

Read More

Zachmurzenie

Zachmurzeniem nazywamy stopień pokrycia nieba, przez chmury. W celu określenie jego stopnia stosuje się skalę od 0 do 8 ( 8 pełne, 0 brak ). Określając stopień zachmurzenia podaje się również rodzaj i gatunek chmur.

Read More

Usłonecznienie

Jest to czas (podany w godzinach) w których dana powierzchnia Ziemi jest poddana na ciągłe działanie promieni słonecznych. Analizy klimatyczne przedstawiają sumę godzin np. w miesiącu, bądź roku kiedy nad daną powierzchnią Ziemi świeciło Słońce. Do pomiaru usłonecznienia używa się heliografu. Wyróżniamy 3 rodzaje usłonecznienia : • możliwe – możliwy czas bezpośredniej operacji Słońca zależny

Read More

System certyfikatów energetycznych (świadectwa pochodzenia energii)

System certyfikatów energetycznych został stworzony aby móc odróżnić pochodzenie wyprodukowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Za ich pomocą identyfikuje się przede wszystkim źródło energii, datę i miejsce jej wyprodukowania, a także na wniosek producenta informacje na temat rodzaju i mocy elektrowni, która energię wytworzyła. Tak więc są niczym innym jak formą gwarancji o źródle pochodzenia energii

Read More

Kiszonka kukurydziana

Kiszonka jest paszą uzyskiwaną w procesie kiszenia ( kwaszenia ), który jest metodą konserwowania żywności w tym przypadku na cele paszowe dla zwierząt hodowlanych, lub energetycznych. Kukurydza bardzo dobrze nadaje się na roślinę energetyczną, charakteryzuje się bowiem szybkim przyrostem biomasy, dzięki przeprowadzaniu fotosyntezy typu C4 oraz niskimi wymaganiami glebowymi a średni plon świeżej masy z

Read More

System kogeneracyjny CHP

Jest to instalacja, której działanie oparte jest o proces kogeneracji czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Sama kogeneracja jest procesem wysokosprawnym, w którym energia jest wytwarzana ze stosunkowo czystych paliw np. biogazu bądź gazu ziemnego. Szacuje się, że efektywność systemów kogeneracyjnych jest nawet o 30 % większa niż w przypadku wytwarzania energii cieplnej i

Read More