Encyklopedia OZE

Biodegradacja

Jest biochemicznym procesem rozkładu związków organicznych, na prostsze związki chemiczne. Zachodzi, przy udziale organizmów żywych (grzyby, bakterie, pierwotniaki, promieniowce).

Read More

Osady ściekowe

Powstają w procesie oczyszczania ścieków. Zawierają dużo szybko rozkładalnej materii organicznej. Można unieszkodliwić je poprzez spalanie w wyspecjalizowanych do tego zakładach tym samym uzyskując energię, bądź użyć w rolnictwie* jako nawozu, lub na terenach po przemysłowych w celach rekultywacji ( np. odtworzenie gleb ). * Pod warunkiem, że w/w osady nie są pochodzenia komunalno-przemysłowego, nie

Read More

Biomasa pochodzenia zwierzęcego

Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji. Należą do niej : odpady poubojowe tj. skóra, wełna, rogi, kopyta, racice, odpady złowionych ryb. Wykorzystanie w produkcji biopaliw, a także jako źródło fosforu w rolnictwie( z kości ).

Read More

Biomasa

Substancja organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegająca biodegradacji i występująca najczęściej w postaci : drewna, słomy, osadów ściekowych, roślin energetycznych, produktów przemiany materii.

Read More

Uprawa energetyczna

Uprawa roślin w celu pozyskania ich biomasy na cele energetyczne. Co ważne, za uprawy te uważa się wyłączanie takie, które nie produkują żywności. Rośliny w tego typu hodowlach powinny charakteryzować się szybkim przyrostem biomasy, odpornością na choroby i skrajne warunku klimatyczne, zanieczyszczenie gleby i powietrza, a także dużą dynamiką wzrostu w kolejnych sezonach wegetacyjnych; należą

Read More